logo سامانه برگزاری انتخابات الکترونیک
پشتیبانی: 
031 31 31 45 33 - 4
0993 694 6090
فروش: 
0990 926 7854

دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط به صورت مجازی و الکترونیکی

مقدمه

فعالیت انجمن های صنفی و کانون های مربوط به - موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار - به عنوان تشکل های کارگری و کارفرمایی تأثیرگذار و سرنوشت ساز در عرصه نمایندگی کارگران و کارفرمایان مستلزم تشکیل صحیح و به موقع ارکان تشکل است تا بر مبنای آن ساز و کار و نمایندگی واقعی کارگران و کارفرمایان در عرصه های سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی شکل گیرد. بر این اساس گذشته از محدودیت های تحمیل شده کنونی به واسطه شروع ویروس کرونا یا هر مانع ناخواسته دیگری در برگزاری مجامع عمومی حضوری و متداول این تشکل ها در آینده، برپایی مجازی مجامع عمومی آن ها در کنار نحوه برگزاری مرسوم فعلی، راه کار مناسبی است که از حیث سرعت دقت و کاهش هزینه ها، مطلوب و حتی ضروری است . از این رو ضمن احترام به آزادی تشکل ها در انتخاب نحوه برگزاری مجامع عمومی خود، به منظور استاندارد سازی شیوه مجازی برگزاری مجامع عمومی در صورت انتخاب؛ دستورالعمل زیر که بنا به پیشنهاد شورای عالی کار تدوین شده، مبنای تشکیل مجامع عمومی مجازی تشکل های یاد شده خواهد بود

ماده ۱- تعاریف مفاهیم:

الف -مجمع عمومی مجازی مجموعه ای است که بر بستر اینترنت انجام می شود و کل فرآیند برگزاری مجمع؛ از ابتدای حضور و نام نویسی اعضا در مجمع عمومی تا پایان رای گیری و تصمیم گیری به صورت الکترونیکی و از راه دور قابل انجام می باشد.

ب - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، از این پس در این دستورالعمل، وزارت نامیده می شود.

پ - اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی از این پس در این دستورالعمل، اداره کل نامیده می شود.

ماده ۲:

برگزاری مجامع عمومی به صورت مجازی؛ مستلزم دسترسی به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب از جمله دسترسی اعضای تشکل به گوشی تلفن همراه هوشمند ویا رایانه (در موارد معذوریت افراد در استفاده از دستگاه تلفن همراه هوشمند) با قابلیت اجرای نرم افزار لازم می باشد.

ماده 3:

سامانه یا نرم افزار مورد اعتماد که از طرف اداره کل معرفی می گردد؛ برگزاری مجمع عمومی مجازی باید دارای ویژگی های ذیل باشد

الف - امکان ثبت حضور و مشارکت اعضا در مجمع عمومی و امکان رای گیری مخفی و علنی و همچنین مسدود بودن سامانه برای غیر اعضا

ب - امکان رای گیری مخفی و ارسال شمارش آرا و اعلام نتیجه

ج - امکان نظارت ناظر وزارت متبوع و همچنین کانون عالی کارفرمایان( در خصوص تشکل های کارفرمایی ) در زمان برگزاری مجمع عمومی مجازی با دسترسی کامل

د - امکان انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت رئیسه و اعلام به اعضای مجمع عمومی و ناظر وزارت متبوع و دسترسی کامل هیئت رئیسه

ه - امکان ثبت و گزارش گیری از فرایند برگزاری مجمع عمومی جهت بررسی و ارائه به مجمع مراجع ذی ربط در صورت لزوم

و - امکان اختصاص کلمه عبور و گذرواژه و تمامی اعضای واجد شرایط مجمع عمومی به طوری که هیچ عضوی از شرکت در مجمع عمومی محروم نگردد.

ز - امکان ارتباط دو طرفه هیئت رئیسه با اعضا و ناظر وزارت و نماینده کانون عالی کارفرمایی (برای تشکل های کارفرمایی) جهت ارائه گزارش های لازم و تذکرات قانونی در انتخابات و دستور ارائه گزارش های مربوط به اصلاح اساسنامه در مجامع عمومی فوق العاده به شکل صوتی و نوشتاری.

ح - امکان تضمین امنیت اطلاعات

ط - امکان جابجایی اتفاقی فهرست کاندیدها

ماده 4:

دعوت کنندگان مجمع عمومی موظفند مطابق آیین نامه و اساسنامه مربوط واین دستورالعمل، تشریفات دعوت مجمع عمومی را رعایت نموده و مستندات آن را جهت بررسی و اعمال نظارت لازم ارائه نمایند.

ماده 5:

با توجه به شرایط اضطراری کنونی ناشی از شروع ویروس کرونا در مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر منع تجمعات؛ برگزاری مجمع عمومی به صورت الکترونیکی، نخستین بار مستلزم وجود مجوز آن در اساسنامه نیست و هر تشکل مشمول این دستورالعمل می توانند برابر اساسنامه ذی ربط و این دستورالعمل؛ مجمع عمومی فوق العاده و عادی را همزمان دعوت نموده و پس از برگزاری الکترونیکی مجمع عمومی فوق العاده و درج امکان برگزاری مجمع عمومی مجازی در اساسنامه ذی ربط، سایر دستورات مندرج در آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی را اجرا نماید

تبصره - برگزاری مجامع عمومی موسس به صورت الکترونیکی ، مستلزم درخواست هیئت موسس و رعایت مقررات مرتبط در این دستورالعمل و درج در اساسنامه ذی ربط می باشد.

ماده 6:

دعوت کنندگان مجامع عمومی کلیه تشکل های مشمول این دستور آمد که تصمیم به برگزاری مجمع عمومی به صورت مجازی دارند ; باید ضمن  اعلام نحوه برگزاری الکترونیکی در آگهی دعوت مجمع عمومی نحوه حضور الکترونیکی ، نشانی سامانه و چگونگی دسترسی به راهنمایی آن را در آگهی دعوت درج نماید.

تبصره ۱- تشکل برگزارکننده موظف است تجهیزات رایانه‌ای یا لپتاپ و متعلقات آن، پرینتر و اسکنر و سایر ملزومات را قبل از برگزاری مجمع عمومی تهیه و در حین برگزاری مجمع عمومی اپراتور آشنا به کار با رایانه را در اختیار هیئت رئیسه مجمع قرار دهد

تبصره ۲- اداره کل، آموزش های لازم برای برگزاری انتخابات به صورت مجازی را در قالب فایل های تصویری و نوشتاری مربوط در درگاه الکترونیک خود را در اختیار همگان قرار خواهد داد

ماده 7:

از زمان انتشار آگهی مجمع عمومی تا یک روز قبل از برگزاری مجمع عمومی افرادی که تمایل به حضور در مجمع عمومی به صورت الکترونیکی دارند; بایستی از طریق کارتابل خود در سامانه یا نرم افزار طراحی شده مربوط به مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت- به صورت حضوری یا الکترونیکی- جهت ثبت نام(احراز هویت) اقدام نمایند.

تبصره ۱- به منظور رفع محدودیت‌های شیوه های احراز هویت ،تعیین آن بر اساس روشی خواهد بود که توسط وزارت تعیین می شود.

تبصره ۲ - در حین یا پس از احراز هویت اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی ،لینکی به همین منظور برای اعضای شرکت کننده ارسال می‌شود تا در صورت اعتراض به مقدمات برگزاری و تشکیل مجمع عمومی، مراتب اعتراض و مستندات آن را از طریق نرم‌افزار ارائه نمایند.

ماده 8:

بررسی شرایط و مستندات حضور واجدان شرایط در مجمع عمومی به هنگام ورود با مقام دعوت کننده است که با نظارت وزارت و نماینده کانون عالی کارفرمایی (برای تشکل های کارفرمایی) اقدام خواهد نمود.

ماده 9:

افرادی که از قبل برای اعلام حضور در مجمع عمومی الکترونیکی ثبت نام کرده و پس از احراز نصاب های قانونی و رسمیت جلسه مجمع، در مجمع شرکت می نمایند ;از زمان حضور ،دارای حق رای خواهند بود.

ماده 10:

مجامع عمومی در صورت رسمیت جلسه در ساعت مقرر در آگهی دعوت شروع میشود ودستور کار آن به ترتیب ذکر شده در آگهی دعوت مجمع اجرا و رای گیری به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد .

تبصره ۱- هر یک از اعضای متقاضی شرکت در مجمع عمومی ، باید حضور خود را در جهت لحاظ نمودن در حد نصاب تشکیل مجمع اعلام نماید.

تبصره ۲- حدنصاب های قانونی مجامع الکترونیکی با تجمیع میزان حضور مجازی افراد و با رعایت اساسنامه ذی ربط و این دستورالعمل محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳- ملاک تشخیص تعداد اعضا حاضر در مجمع عمومی ; لیست حضور و غیابی است که به امضا الکترونیکی آنها رسیده و درج امضای الکترونیکی به منزله تایید حضور دارد عضو در مجمع عمومی می باشد.

ماده 11:

مراحل برگزاری و تصمیم‌گیری در مجمع عمومی به صورت مجازی به شرح زیر می باشد:

1- تصمیم به دعوت مجمع عمومی مجازی توسط مقام دعوت کننده و نشر آگهی اطلاع‌ رسانی مطابق اساسنامه

2- تشکیل مجمع عمومی در روز و ساعت مقرر و پس از حصول نصاب لازم مطابق اساسنامه تشکل ،بنا به اعلام حضوری مجازی از سوی اعضا و تایید کسب حدنصاب توسط مرجع برگزارکننده مجمع عمومی

3- مقام دعوت کننده مجمع عمومی مکلف است به منظور احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترل‌های لازم ،فهرست حضور حاضران در جلسه با ذکر شماره تلفن همراهی که از طریق آن در مجمع حضور دارند همراه با صورت اسامی کل اعضا در اختیار رئیس هیئت رئیسه مجمع عمومی قرار دهد.

4- انتخاب اعضای هیئت رئیسه و ناظران و تعیین سمت اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی

5- اعلام تنفس و تعیین مکان مشخص به منظور حضور فیزیکی اعضای هیئت رئیسه و ناظران (در صورت تمایل هیئت رئیسه)

6- تشکیل مجدد مجمع عمومی با همان نصاب پیش از تنفس یا ادامه جلسه در صورت عدم نیاز به اعلام تنفس و طرح دستورات جلسه و رای گیری در خصوص هر یک از آنان .

7- تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه و ناظران مشتمل بر مصوبات جلسه اعم از تصویب یا رد دستورهای مطروحه در جلسه و امضا و تسلیم به مرجع دعوت یا وزارت

تبصره - مدت زمان حضور و رای‌گیری در مجمعی که به صورت الکترونیکی برگزار می گردد; تا لحظه اعلام پایان مهلت رای گیری توسط هیئت رئیسه در سامانه ،خواهد بود .

تغییر رای صرفا طی مهلت مزبور و قبل از ثبت نهایی رای امکان پذیر است. عدم اعلام نظر طی مهلت مقرر، به عنوان رای ممتنع در نظر گرفته می‌شود

این دستورالعمل در اجرای مصوبه شماره ۲۹۴ مورخ 1399/09/25 شورای عالی کار در ۱۱ ماده و ۹ تبصره در تاریخ 1400/05/09 به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی رسید.