logo سامانه برگزاری انتخابات الکترونیک
پشتیبانی: 
031 31 31 45 33 - 4
0993 694 6090
فروش: 
0990 926 7854

anjomank

انجمن صنفي كارفرمايي تخصصي توليد كنندگان توزيع كنندگان ومجريان ت

مجمع عمومی عادی انجمن صنفي كارفرمايي تخصصي توليد كنندگان توزيع كنندگان ومجريان تاسیسات برق ساختمان استان اصفهان

همکار گرامی سلام؛ 

شما در مجمع عمومی عادی انجمن صنفي كارفرمايي تخصصي توليد كنندگان توزيع كنندگان ومجريان تاسیسات برق ساختمان استان اصفهان شرکت نموده اید. لطفا پس از پاسخ به سوالات مربوطه ، دانلود فایل های پیوست شده و اظهار نظر در خصوص گزارش عملکرد هیئت مدیره ، گزارش عملکرد بازرسین و گزارش خزانه دار ، اعضای بازرس مورد نظر خود را انتخاب نموده و دکمه ثبت رای را فشار دهید.

تاریخ شروع: 1402/12/17 ساعت 09:00
تاریخ پایان: 1402/12/17 ساعت 12:00
پایان یافته